Rekrutacja

 

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych!!!

 

Nabór do klas pierwszych liceum na rok szkolny 2020/2021 jest scentralizowany.

Szczegółowe wytyczne dotyczące procedur rekrutacyjnych zostały określone w:

 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r., poz. 1737)
 • Zarządzeniu nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
 • Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych oraz na semestr I klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego.

 

W roku szkolnym 2020/2021 II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego prowadzi nabór do 4 oddziałów klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Proces wyboru szkół  i składania podań będzie trwał od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

Jeśli macierzysta szkoła podstawowa wprowadzała dane osobowe kandydatów,  to każdy uczeń powinien otrzymać w niej login i hasło do swojego konta.
Jeśli szkoła podstawowa nie zakładała dla uczniów konta, to uczniowie powinni to zrobić samodzielnie, zapamiętując login, jaki zostanie nadany w systemie i ustalone hasło.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności w systemie, zapoznajcie się dokładnie z przewodnikami, które są umieszczone w zakładce ,,Pliki do pobrania".  Zostały tam opisane szczegółowo, krok po kroku postępowania i najważniejsze terminy związane z rekrutacją. Pierwszy z przewodników przeznaczony jest dla kandydata rejestrowanego przez szkołę podstawową, a drugi dla kandydata rejestrującego się samodzielnie. W zakładce ,,Oferta szkół" zawarto opisy poszczególnych szkół i oddziałów.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 ośmioklasista może kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do liczby oddziałów w tych szkołach!!!

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

1. Wejdź na stronę lubelszczyzna.edu.com.pl (możesz skorzystać z linku na stronie naszej szkoły: e-rekrutacja).

2. Wejdź w zakładkę po lewej stronie ekranu:

3. Wybierz w „Typ szkoły”: liceum ogólnokształcące.

4. Wejdź w ofertę II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wyświetli ci się lista klas możliwych do wyboru – klikając w nazwy oddziału możesz przeczytać pełną ofertę: możliwe do nauki w danej klasie rozszerzenia i języki obce, a także dodatkowe informacje o klasie i listę przedmiotów punktowanych w procesie rekrutacji.

5. Po podjęciu decyzji wejdź w zakładkę „Zgłoś kandydaturę”. Wprowadź swój PESEL (jeśli nie posiadasz numeru PESEL – a są to sytuacje wyjątkowe – zaznaczasz kwadrat „Kandydat nie posiada numeru Pesel….”).

6. Klikasz przycisk „Dalej” i krok po kroku wypełniasz wniosek ON-LINE.

7. Po wypełnieniu zatwierdź wniosek.

8. Podpisany wniosek przez rodzica i kandydata przynieś do szkoły pierwszego wyboru – jest to warunek konieczny, aby szkoła mogła zweryfikować i zatwierdzić wniosek złożony ON-LINE.

Poszczególne etapy procesu rekrutacji są przedstawione w zakładce „Terminy naboru”.

W przypadku pytań zadzwoń: 81 751 42 47 w.13

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice.

 

W związku ze zmianą daty egzaminu ósmoklasisty uległy również zmianie terminy naboru do szkół ponadpodstawowych. 

Polecamy zapoznanie się z nowym harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

TERMINARZ REKRUTACJI

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 11 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 sierpnia  2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego znajdziecie Państwo również w linku poniżej

https://www.gov.pl/attachment/b90e8039-e099-48d1-944a-6cdfe72450d1

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

 

 
 
Drodzy Uczniowie kończący szkołę podstawową. Drodzy Rodzice tegorocznych ósmoklasistów.
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku zaprasza wszystkich zainteresowanych ze Świdnika i innych miejscowości
do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku

ROK SZKOLNY  2020/2021

Kryteria przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do szkoły oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określone są w:

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.).
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz.1737),
 • ZARZĄDZENIE nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781 i 872 z późn. zm.).

1.O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.

2.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej  może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym  maksymalnie 200 punktów.

3.W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

5. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa            w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

8.W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

– mnoży się przez 0,35.

2) matematyki,

– mnoży się przez 0,35.

3) języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,3.

9. Przedmioty punktowane w poszczególnych oddziałach:

 • KLASA MATEMATYCZNA

Przedmioty punktowane: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. fizyka albo geografia albo informatyka (wyższa ocena)

*Przedmioty rozszerzone: rozszerzenie wiodące: matematyka; drugie rozszerzenie do wyboru: fizyka / geografia / informatyka                                                         

**Nauczane języki obce: język angielski; drugi język obcy do wyboru: język niemiecki / język hiszpański / język francuski

 • KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Przedmioty punktowane: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. biologia albo chemia (wyższa ocena)                                                       

*Przedmioty rozszerzone: rozszerzenie wiodące: biologia, chemia                                                                                                                                                                 

**Nauczane języki obce: język angielski; drugi język obcy do wyboru: język niemiecki / język hiszpański / język francuski

 • KLASA GEOGRAFICZNO-JĘZYKOWA

 Przedmioty punktowane: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. geografia albo WOS (wyższa ocena)                                                         

*Przedmioty rozszerzone: rozszerzenie wiodące: geografia; drugie rozszerzenie do wyboru: język angielski / język polski / WOS                                                      

**Nauczane języki obce: język angielski; drugi język obcy do wyboru: język niemiecki / język hiszpański / język francuski

 • KLASA HUMANISTYCZNA

Przedmioty punktowane: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. historia albo WOS (wyższa ocena)                                                             

*Przedmioty rozszerzone: rozszerzenie wiodące: język polski; drugie rozszerzenie do wyboru: język angielski / historia / WOS                                                           

**Nauczane języki obce: język angielski; drugi język obcy do wyboru: język niemiecki / język hiszpański / język francuski                                                                                                        

10. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej.

11. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pod nazwą vEdukacja Nabór – jest on dostępny pod adresem https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat.

12. Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie trzy szkoły.

13.We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych przez kandydata.

14. Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły pierwszego wyboru i podlega weryfikacji i akceptacji.

15. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

c) 2 zdjęcia

d) karty zdrowia ( po 1 września 2020 roku)

16. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów (ex-aequo) do momentu zróżnicowania kandydatów:

a) kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

b) kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

c) ocena zachowania

d) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty

e) średnia z przedmiotów obowiązkowych

f) ocena z języka polskiego

g) ocena z języka obcego

17. Elementy procedury odwoławczej:

a) Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 22 sierpnia  2020 r. 

b) Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

c) Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.

d) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

e) Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

 

Przydatne linki:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10394/zal/Zarz%B9dzenie%20Lubelskiego%20Kuratora%20O%9Cwiaty%20z%20dnia%2029%20stycznia%202020%20r.pdf

 https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10394/zal/Za%B3%B9cznik%20nr%201%20-%20Terminy%20post%EApowania%20rekrutacyjnego%20do%20klas%20pierwszych%20publicznych%20szk%F3%B3%20ponadpodstawowych.pdf

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10450/zal/zarz%B9dzenie.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000493/O/D20200493.pdf

https://www.gov.pl/attachment/087404cd-7299-4e05-982a-e735f3bb4b65

https://www.gov.pl/attachment/75df4ab2-4707-4642-b680-613fd6530f1f

 


*wymagana minimalna liczba 8 osób do utworzenia grupy drugiego rozszerzenia.                                                                                                                                                                                                                                                       
** języki obce nauczane międzyoddziałowo zgodnie z poziomem zaawansowania; wymagana minimalna liczba 8 osób do utworzenia grupy drugiego języka obcego. 

 

 
 
Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych